IMGD Integrative Model of Group Development och frågeformuläret GDQ Group Development Questionnaire
är en modell och ett verktyg för att grupputveckla och skapa effektiva team.

 

Susan A. Wheelan, professor vid Temple University, Philadelphia, USA har under nära 30 år studerat och forskat på arbetsgruppers utveckling. Hon har utvecklat en modell, ett frågeformulär, GDQ som fastställer en grupps utvecklingsfas. Susan Wheelan, GDQ Associates, Inc.

 

GDQ förklarar vad som behövs för att en arbetsplats/grupp skall kunna uppnå en hög arbetseffektivitet. Den beskriver den utvecklingsprocess som leder till ett tydligt medarbetar- och ledarskap på en arbetsplats. Med hjälp av frågeformuläret GDQ mäter det medarbetarnas och chefens uppfattning om hur gruppen fungerar just där och då den mäts. Resultaten visar på hur produktiv och effektiv gruppen är, vad den är bra på, vad som hindrar gruppen från att bli bättre, och vad som behöver förbättras för att gruppen skall bli effektivare. Gruppen får hjälp att ta fram en handlingsplan för att hitta ett bra sätt att på egen hand utvecklas och komma vidare. I metoden ingår också att tillsammans med en GDQ handledare gå igenom och bearbeta kunskaper om arbetsgruppens utveckling enligt GDQ och vad bra medarbetarskap och bra ledarskap innebär i praktiken.

 

Styrkan i GDQ är att den ger konkreta svar på frågor som rör gruppen just där den befinner sig. Forskning i GDQ har pågått sedan början 1990- talet och är evidensbaserad. Forskning görs för svensk räkning på Göteborgs Universitets Psykologiska Institution, under ledning av professor Christian Jacobsson. Susan Wheelans teorier kring grupputveckling ligger också som en del i grupp- och ledarskapsutbildningen UGL.

Fas 1

Fas 2

Fas 3

Fas 4

Tillhörighet & Trygghet
Opposition & Konflikt
Tillit & Struktur
Arbete & produktivitet
Gruppens fokus: Se likheter och att skapa någon form av trygghet - tillhörighet. Är ledarberoende och saknar klarhet om mål och struktur. Gruppens fokus: Se olikheter, medlemmarna utmanar varandra i mål och struktur med stöd av ledaren. Är ledarberoende. Gruppens fokus: Se medlemmarna, hur de skapar struktur och börjar acceptera olikheter. Mål och struktur börjar klarna. Ej lika ledarberoende. Gruppens fokus: Att arbeta oberoende och acceptera olikheter. Konflikter löses snabbt och naturligt. Gruppen behöver utmaningar. Ej ledarberoende.

     Är Ni intresserade av en närmare presentation är Ni så välkomna att höra av er till Meta Carlsten så berättar hon mer.